Digital Time and Date

Welcome Note

Monday, October 15, 2012

வடகரை தாரிக்: Torrent தொழில்நுட்பம் அறிவோம் - மென்பொருள்கள், படங...

வடகரை தாரிக்: Torrent தொழில்நுட்பம் அறிவோம் - மென்பொருள்கள், படங...: Torrent ஐ பற்றி அறிவதற்கு முன்பு அதன் பயன்களை முதலில் அறிவோம். பணம் கொடுத்து வாங்கவேண்டிய எல்லா சாப்ட்வேர்களும் torrentல் இலவசமாக கிடைக...